عرضه و فروش تابلو نقاشی در ایران-قسمت اول

فروش تابلو نقاشیبغض بنفش۱

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر بازار عرضه و فروش تابلو نقاشی در ایران است.

در تحقیق مذکور، عوامل فروش تابلو نقاشی به چهار دسته تقسیم شده اند که عبارتند از

: ۱) ویژگی های فردی و اجتماعی هنرمند ۲) ویژگی های بصری و زیباشناختی

تابلوهای نقاشی ۳) نقش نگارخانه ها و واسطه ها و ۴) قیمت گذاری و سازوکار بازار.

برای دست یابی به فروش تابلو نقاشی، به مطالعه میدانی عرضه و فروش

تابلوهای نقاشی در نگارخانه ها، گالری ها و نمایشگاه های تهران پرداختیم.

با به کارگیری روش پیمایشی، ۴۱۴ تابلو نقاشی از مراکز فروش تابلو نقاشی

در تهران طی چهار ماه اول سال ۱۳۸۷ نمونه گیری شد و

تاثیر متغیرهای سن و جنسیت نقاش، ویژگی های کالبدی (اندازه، نوع قاب، بستر و مواد)،

ویژگی های زیباشناختی تابلو (سبک، تکنیک و مطلوبیت هنری)

و شیوه عرضه آثار به بازار (نگارخانه، مغازه و نمایشگاه) بر قیمت این آثار آزمون شد.
نتایج مصاحبه و گفتگو با نقاشان و نگارخانه داران در بعد کیفی تحقیق و انجام تحقیقات پیمایشی در بعد کمی تحقیق نشان داد رابطه پایدار

و معناداری میان عوامل زیباشناسانه (سبک، تکنیک، شگردهای بصری و…) و عوامل غیر زیباشناسانه (سن و جنسیت نقاش و

ویژگی های کالبدی اثر مانند اندازه و …) بر قیمت آثار هنری وجود دارد. کشف رابطه میان این متغیرها،

نشان دهنده قواعد پایدار و مشترکی میان ارزیابی های هنری و ارزش گذاری های اقتصادی است.فروش تابلو نقاشی