عرضه و فروش تابلو نقاشی در ایران-قسمت اول

بغض بنفش۱

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر بازار عرضه و فروش تابلو نقاشی در ایران است. در تحقیق مذکور، عوامل فروش تابلو نقاشی به چهار دسته تقسیم شده اند که عبارتند از: ۱) ویژگی های فردی و اجتماعی هنرمند ۲) ویژگی های بصری و زیباشناختی تابلوهای نقاشی ۳) نقش نگارخانه ها و واسطه ها و ۴) قیمت گذاری و سازوکار بازار. برای دست یابی به فروش تابلو نقاشی، به مطالعه میدانی عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در نگارخانه ها، گالری ها و نمایشگاه های تهران پرداختیم. با به کارگیری روش پیمایشی، ۴۱۴ تابلو نقاشی از مراکز فروش تابلو نقاشی در تهران طی چهار ماه اول سال ۱۳۸۷ نمونه گیری شد و تاثیر متغیرهای سن و جنسیت نقاش، ویژگی های کالبدی (اندازه، نوع قاب، بستر و مواد)، ویژگی های زیباشناختی تابلو (سبک، تکنیک و مطلوبیت هنری) و شیوه عرضه آثار به بازار (نگارخانه، مغازه و نمایشگاه) بر قیمت این آثار آزمون شد.
نتایج مصاحبه و گفتگو با نقاشان و نگارخانه داران در بعد کیفی تحقیق و انجام تحقیقات پیمایشی در بعد کمی تحقیق نشان داد رابطه پایدار و معناداری میان عوامل زیباشناسانه (سبک، تکنیک، شگردهای بصری و…) و عوامل غیر زیباشناسانه (سن و جنسیت نقاش و ویژگی های کالبدی اثر مانند اندازه و …) بر قیمت آثار هنری وجود دارد. کشف رابطه میان این متغیرها، نشان دهنده قواعد پایدار و مشترکی میان ارزیابی های هنری و ارزش گذاری های اقتصادی است.فروش تابلو نقاشی